Op donderdag 29 juni zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de BO / FvOv met de MBO Raad tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao mbo.

Loon

Het belangrijkste punt in het akkoord is het vastleggen van de loonontwikkeling voor de komende periode. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juni 2023 tot 1 juni 2024.

De salarissen in het mbo worden per 1 juli 2023 structureel verhoogd met gemiddeld 7%. Dit wordt als volgt uitgewerkt:

  • Sociale partners spreken af dat per 1 juli 2023 de salarisbedragen in de carrièrepatronen met een bruto nominaal bedrag van € 100,- verhoogd worden;

  • Vervolgens worden de salarisbedragen in de carrièrepatronen per 1 juli 2023 structureel verhoogd met 4,57%.

De salarisbedragen in de carrièrepatronen worden per 1 januari 2024 structureel verhoogd met 3%;

Elke werknemer, die op 1 juli 2023 in dienst is, ontvangt in de maand augustus een eenmalige uitkering van 1000 euro bruto. Voor parttimers geldt dit bedrag naar rato.

Vanaf de leeftijd van 18 jaar worden werknemers ingeschaald in de reguliere carrièrepatronen. Dit betekent dat de carrièrepatronen jeugdigen komen te vervallen voor werknemers van 18 tot 21 jaar.

De structurele percentuele salarisverhoging voor de werknemers die het maximum van de schaal hebben bereikt is hieronder opgenomen, respectievelijk voor de situatie ingaande 1 juli 2023 en voor de situatie ingaande 1 januari 2024. Als u het maximum van uw schaal nog niet heeft bereikt, is er sprake van percentages die verschillen van de onderstaande tabel. De genoemde percentages geven dus een indicatie van uw persoonlijke situatie.

1           9,4%    12,7%

2          9,0%    12,2%

3          8,6%    11,9%

4          8,4%    11,7%

5          8,2%    11,5%

6         8,1%     11,3%

7         7,8%    11,0%

8       7,4%     10,6%

9        7,1%    10,3%

10/LB    6,8%    10,0%

11/LC    6,6%    9,8%

12/LD   6,3%    9,5%

13/LE   6,2%    9,4%

14          6,1%    9,2%

15         5,9%     9,1%

16        5,8%     9,0%

17        5,7%      8,9%

18       5,6%     8,8%

De loonafspraken worden in beginsel in augustus 2023 (met terugwerkende kracht naar 1 juli 2023) geëffectueerd. Indien blijkt dat dit uitvoeringstechnisch niet haalbaar is, zal dit in september 2023 (met terugwerkende kracht naar 1 juli 2023) plaatsvinden.

Startende docenten

Startende docenten hadden de eerste 24 maanden al recht op 6,25% van hun normjaartaak (exclusief de 59 uur professionalisering) per jaar voor tijd ten behoeve van inwerkactiviteiten. Ten behoeve van een goede inwerkperiode spreken sociale partners af dat de inzet van deze uren kan leiden tot afspraken over een reductie van lesuren, dan wel een reductie van andere taken, afhankelijk van de behoefte van de startende docent. Werkgever en de startende docent maken samen een keuze die past bij het individu. De inzet van deze uren voor inwerkactiviteiten leidt niet tot een vermindering van de jaartaak.

Spreiding van werkzaamheden voor docenten

De 50 uur persoonlijk budget is onderdeel van het compartiment van de 459 uur, maar kan als de docent dat wil ook worden ingezet voor voorbereiding en nazorg.

Thuiswerkvergoeding

De minimale thuiswerkvergoeding wordt gekoppeld aan hetgeen de werkgever onbelast kan vergoeden. Voor 2023 betekent dit een bedrag van € 2,15 per dag.

Carrièreperspectief docenten

De afspraak dat de verhouding LB-docenten ten opzichte van LC/LD-docenten sectoraal minimaal stabiel blijft aan de situatie in 2020 wordt gecontinueerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sociale partners geven gedurende de looptijd van de cao mbo in samenwerking met Loyalis een impuls aan de bekendheid van de arbeidsongeschiktheidsverzekering om ervoor te zorgen dat werknemers goed geïnformeerd zijn over de mogelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid zodat zij een goede afweging kunnen maken zich al dan niet te verzekeren voor de mogelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Technische aanpassingen in verband met aangepaste wet- en regelgeving

In de cao-regeling betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen dat de werknemer tijdens opname van dit verlof volledig vakantieverlof opbouwt.

Continuering lopende procesafspraken

Sociale partners continueren de in de voorgaande cao mbo’s opgenomen procesafspraken m.b.t. modernisering FUWA-MBO en de evaluatie van werkdrukplannen. De hierover in de cao mbo opgenomen tekst blijft onverkort van toepassing en aan deze procesafspraken wordt uitvoering gegeven.

De volledige tekst van het akkoord staat hier