Op woensdag 28 juni zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de BO/FvOv met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomenvoor de cao hbo.

Loon

Een belangrijk punt in het akkoord is het vastleggen van de loonontwikkeling voor de komende periode. De nieuwe cao hbo heeft een looptijdvan 1 april 2023 tot 30 juni 2024.

Met ingang van 1 juli 2023 worden de bedragen in schaal 1 tot en met schaal 10 structureel verhoogd met 150 euro bruto naar rato van het dienstverband en in de schalen 11 en 12 met 100 euro bruto naar rato van het dienstverband. Het maximum van de functieschalen 11 en 12 wordt daarop aanvullend verhoogd met een verhoging van het normpercentage in die schaal (vroeger werd dat een periodiek genoemd). Medewerkers die reeds op het maximum van een van deze twee functieschalen zijn ingeschaald ontvangen per 1 juli 2023 het nieuwe maximum. De door bovenstaande maatregelen verhoogde bedragen worden eveneens per 1 juli verhoogd met 6,36%. Schaal 13 en hoger krijgen een structurele verhoging van 6,36%.

De structurele procentuele salarisverhoging voor dewerknemers die het maximum van de schaal hebben bereikt is hieronder opgenomen. Als u het maximum van uw schaal nog niet heeft bereikt, is er dus sprake van percentages die verschillen van de onderstaande tabel. De genoemde percentages geven dus een indicatie van uw persoonlijke situatie. In schaal 11 en 12 maakt het uit of u het maximum van uw schaal al heeft bereikt, als dat niet het geval is, ontvangt u de verhoging van de maximum schaal met het normpercentage in die schaal immers op een later moment. Het perspectief op die verhoging heeft u met dit akkoord dan wel binnen.

Daarnaast ontvangt iedere werknemer in de maand september 2023 een eenmalige pensioengevende uitkering van € 833,- bruto naar rato van het dienstverband.

De verhogingen worden uiterlijk met het salaris van september 2023 met terugwerkende kracht uitbetaald.

Inschaling/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast

De contractvorm D-3 (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, toe te passen als het om het uitvoeren van structureel werk gaat) wordt zodanig gewijzigd dat een werknemer die in tijdelijke dienst is genomen, na één jaar in vaste dienst genomen wordt, tenzij de werknemer onvoldoende wordt beoordeeld of zwaarwegende bedrijfsmatige belangen, hetzij op hogeschool niveau dan wel op het niveau van de opleiding, door de werkgever aan te tonen, zich tegen de omzetting verzetten. Als de werknemer niet beoordeeld kan worden, bijvoorbeeld door ziekte of andere oorzaken, kan de periode tijdelijke dienst worden verlengd met maximaal één jaar.

De BO/ FvOv is altijd al van mening geweest dat docenten minimaal in schaal 11 geplaatst moeten worden. Om dat doel zoveel mogelijk te realiseren zijn de volgende maatregelen genomen:

· Vanaf 1 september 2023 geldt dat functies waarvan onderwijsgevende taken deel uitmaken (docentfuncties), waarvoor het hebben van een volledige en overdraagbare bdb (hierin is de bke geïntegreerd) vereist is (of vergelijkbare functie-eisen), minimaal op functieschaal 11 moeten worden gewaardeerd.

· Zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1september 2025 zijn alle docentfuncties op schaal 10-niveau opnieuw beoordeeld. Docenten waarvan in de huidige taakuitoefening een rol verwacht wordt in de onderwijsontwikkeling en/of taken verrichten waarvoor de volledige en overdraagbare bdb (hierin is de bke geïntegreerd) vereist is (of vergelijkbare functie-eisen), worden in schaal 11 ingedeeld. Cao-partijen hebben hiervoor onderscheidende criteria opgesteld, die in het akkoord in een bijlage zijn opgenomen.

· De regel: master eisen, minimaal schaal 11 bieden vervalt.

Deze maatregelen zullen ertoe moeten leiden dat het merendeel vande huidige docent functies in schaal 10 zo snel mogelijk opgewaardeerd worden naar schaal 11 docent functies.

Cao partijen zijn zich ervan bewust dat er functies zijn binnen de hbo instellingen die op dit moment de functie titel hebben van docent maar waarvoor deze functie de nieuwe onderscheidende criteria niet gelden.

Verzekeren terugval inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Werknemers die ziek zijn geworden na 1 maart 2023 en gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard, vallen onder een WIA-hiaatverzekering of, als dat eerste niet het geval is, garanderen hogescholen een arbeidsovereenkomst op tenminste 50% restverdiencapaciteit.

Werkdruk

In de cao wordt opgenomen dat er geen verplichting tot arbeid bestaat tijdens de tot de werktijd behorende koffie- en theepauzes. De werklast is in de nieuwe cao gedefinieerd, de werknemer kan indien gewenst de omvang van zijn werklast laten toetsen door een onafhankelijke commissie. Daarbij blijft gelden dat taakopdrachten altijd realistisch moeten zijn en de totale werklast de betrekkingsomvang niet mag overschrijden.

Vitaliteit

Startende werknemers krijgen gedurende de eerste drie jaar ook de beschikking over 45 DI-uren naar rato van de betrekkingsomvang. De regel dat beneden 0,4 fte geen DI-uren worden toegekend vervalt voor alle personeelsleden.

Voor de duur van het geboorteverlof wordt de UWV uitkering van 70% van het dagloon aangevuld tot 100% van het wettelijk (maximum) dagloon.

Het keuzemenu (hoofdstuk L cao hbo) wordt uitgebreid doordat de mogelijkheid tot kopen en verkopen van verlof wordt verhoogd van 45 naar 90 uur per jaar.

De regeling werktijdverkorting senioren (WS) wordt uitgebreid met de mogelijkheid om naast de huidige WS nog eens maximaal 20% minder te gaan werken ten opzichte van de oorspronkelijke betrekkingsomvang. Die aanvullende WS betreftdan onbetaald verlof met behoud van pensioen en premieverdeling.

Een jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd treden werkgever en werknemer in overleg over de pensioendatum. Daarbij heeft de medewerker het recht om: Het schooljaar af te maken, wanneer het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ligt tussen 1 januari en 1 juli; dan wel het kalenderjaar af te maken, wanneer het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd valt tussen 1 september en 31december.

Sociale veiligheid

Op instellingsniveau wordt in overleg met de PMR een ombudsfunctionaris aangesteld of wordt op andere wijze de sociale veiligheid geborgd. Zestor heeft hiertoe een Factsheet Sociale veiligheid op hogescholen opgesteld die hierbij gebruikt kan worden.

De volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord is hier te vinden.

Alleen samen! Met elkaar kunnen we voor goede arbeidsvoorwaarden zorgen. Word daarom lid van BO!

Het lidmaatschap is de eerste zes maanden gratis!