Het aantal studenten dat met bezwaren, vragen en verzoeken aanklopt bij examencommissies van universiteiten neemt toe. Dat beeld komt naar voren uit een rondgang van de NOS. Er zijn meer studenten, ze zijn mondiger, voelen meer druk om snel af te studeren en ze weten beter de weg, merken universiteiten.

Bij alle universiteiten leidt het toegenomen aantal studenten de afgelopen jaren tot meer werk. De meeste onderwijsinstellingen zien dat studenten sinds de coronacrisis vaker naar de examencommissies stappen, met soms flink meer werkdruk voor die commissies tot gevolg. Ook de bredere werkdrukproblemen door de groei van het aantal mensen dat gaat studeren, speelt een grote rol. Dit geldt voor universiteiten want in het hbo neemt het aantal studenten af. Het aantal nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’22-’23 ten opzichte van vorig jaar met 5,5 % afgenomen. Ik heb de indruk dat dit probleem dus minder speelt in het hbo.

Ik heb even gezocht in het jaarverslag van de Hogeschool van Amsterdam en in het studiejaar 2020-2021 ontving het Loket BBK ruim 1300 berichten. Het Loket BBK (Beroep, Bezwaar, Klacht) is de digitale faciliteit als bedoeld in artikel 7.59a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek waar studenten terecht kunnen met klachten en bezwaar en beroepschriften. Daarvan waren 1057 berichten gericht aan het College van

Beroep voor de Examens (CBE), meestal als beroep tegen een besluit van een examinator of examencommissie. In studiejaar 2021-2022 heeft het Loket BBK 1242 berichten ontvangen. Van deze berichten waren 844 gericht aan het College van Beroep. Er is dus (in ieder geval bij de Hogeschool van Amsterdam) sprake van een daling van het aantal klachten