Met het Poldermodel, waar Nederland trots op is, wordt het overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers bedoeld. Een van de sectoren waar dit poldermodel volledig is ingebed, is het onderwijs. In het onderwijs werken de vakbonden samen met de sectorraden om voor alle werknemers in het onderwijs goede cao’s en goede arbeidsvoorwaarden af te spreken. Een van de vakbonden in het onderwijs is de FvOv, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties. De FvOv wordt in de onderhandelingen vertegenwoordigd door een voorzitter die het belang van de werknemers als uitgangspunt heeft en samen met de andere bonden voor de best mogelijke resultaten strijdt.

Na elf jaar neemt onze huidige voorzitter afscheid en is het tijd voor een nieuwe voorzitter. Misschien ben jij deze nieuwe voorzitter? Naast onderhandelaar, ben je ook gesprekspartner en graag geziene gast op het ministerie van OCW en heb je regelmatig overleg met de minister, je bent aanspreekpunt voor de verenigingen die lid zijn van de FvOv en je stuurt een team van onderhandelaars aan.  De Federatie van Onderwijsvakorganisaties is een federatie van 13 vak- en beroepsverenigingen van (vak)leraren en onderwijsbegeleiders (waaronder BO)  die ten doel heeft “het behartigen van de belangen van de lidverenigingen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden alsmede in zaken van onderwijskundige en onderwijsinhoudelijke aard.”

Het bestuur van de FvOv bestaat uit vijf leden, een in functie gekozen voorzitter en vier leden. De taken van vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid worden door het bestuur verdeeld. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoering op basis van het door de ALV vastgestelde visiedocument. Over het gevoerde beleid legt het bestuur jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag en jaarrekening. De voorzitter wordt door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

De FvOv zoekt per 1 augustus 2023 een voorzitter die:

 • communicatief vaardig is
 • optreedt als aanspreekpunt en klankbord voor de verschillende lid organisaties van de vereniging
 • in staat is op verbindende wijze leiding te geven aan het bestuur en de algemene ledenvergadering
 • bestuurlijke ervaring heeft en in staat is verschillende belangen, bevoegdheden en posities binnen de vereniging te onderscheiden en daarnaar te handelen
 • gezag heeft, zowel intern als extern
 • beschikt over een breed en gevarieerd netwerk
 • sterk is in belangenbehartiging en inzetbaar is bij overleg op ministeries, andere bonden en overige betrokken partijen en organisaties
 • in staat is tot een prettige, openhartige en informele overlegsfeer waarbij de belangen van de verenigingen voorop blijven staan.

Competenties / eisen

De voorzitter:

 • heeft affiniteit met en kennis van het onderwijs in het algemeen en arbeidsvoorwaarden in het bijzonder
 • beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het bestuur en de ALV
 • heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie binnen de FvOv te vervullen
 • is een verbinder, zowel binnen het bestuur en de ALV als bij externe partners
 • kan op landelijk bestuurlijk niveau acteren en heeft een open manier van samenwerken
 • heeft een goed en adequaat netwerk en is in staat dit goed te onderhouden
 • beschikt over aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • kan als woordvoerder optreden, zowel mondeling als schriftelijk
 • kan een juist evenwicht vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de FvOv stellen
 • is in staat de kern in beleidsstukken te benoemen en duidelijke visiestukken te formuleren.

Algemene taken

De voorzitter:

 • is primus inter pares en eerste aanspreekpunt van de FvOv
 • leidt de bestuursvergaderingen en de ALV
 • voert cao-onderhandelingen en is woordvoerder namens de FvOv
 • coördineert de diverse werkgroepen en commissies
 • onderhoudt contacten met de lidverenigingen en is aanspreekpunt van de centrale en decentrale onderhandelaars van de FvOv
 • is bestuurder bij diverse met de FvOv gelieerde of samenwerkende organisaties (onder meer CMHF, Vf/Pf, arbeidsmarktfondsen)
 • voert overleg ‘in de polder’ met onderwijsraden, OCW en overige betrokken organisaties.

Omvang

De FvOv zoekt een voorzitter die voor 0,8 -1,0 fte beschikbaar is, waarbij een flexibele inzet gevraagd wordt. De functie (niveau schaal 13 cao VO) wordt bij voorkeur ingevuld via een vakbondsvrijstelling en wordt aangevuld tot het niveau van schaal 13.

Nadere informatie

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met de huidige voorzitter  Jilles Veenstra, tel.nr. 06-39802915.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met maandag 20 maart a.s. via e-mailadres info@fvov.nl. De gesprekken vinden plaats in de week van 27 maart a.s.