De onderhandelingen voor de CAO in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs verlopen moeizaam. De cao voor het mbo loopt op 1 juni 2023 af en de hbo cao is op 1 april 2023 afgelopen. De gezamenlijke vakbondenvan werknemers eisen minimaal koopkrachtbehoud en dat betekent minimaal compensatie van inflatie op basis van de CBS indexcijfers van oktober. De jaarinflatie bedroeg over de periode oktober 2021- oktober 2022 ruim veertien procent.

Het kabinet verhoogt elk jaar de bekostiging van het onderwijs,vanwege de inflatie en stijgende lonen. Dit wordt het referentiemodel genoemd. Het referentiemodel is een beslismodel voor het vaststellen van de kabinetsbijdrage voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in het onderwijs en bestaat uit een objectief technisch deel gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (het referentiebegrip) en een beleidsmatig deel (de politieke afweging). Die politieke afweging valt vaak niet in het voordeel uit van werknemers in het onderwijs. Het meest bekende voorbeeld van afwijking door het kabinet is de nullijn uit 2010–2014.

Werkgevers in het onderwijs zijn bang dat het kabinet blindvaart op lage ramingen van het Centraal Planbureau die als basis dienen voor het referentiebegrip. Volgens die CPB-ramingen zouden de lonen eigenlijk maar met 5,2 procent hoeven stijgen. Dat is dus veel minder dan de inflatie. Dat percentage moet het kabinet niet zomaar overnemen vinden de werkgevers. De werkgevers hebben daarom een brief gestuurd aan de ministers van onderwijs en de minister van financiën met de oproep om de kabinetsbijdrage naar boven bij te stellen. Of het kabinet hieraan tegemoet gaat komen is onduidelijk. Wel blijkt uit de Voorjaarsnota dat dat er de komende jaren tot 200 miljoen euro aan bezuinigen op het hoger onderwijs en de studiefinanciering komen.

Al met al een somber beeld. Bij deze willen wij jullie, onze leden, het volgende vragen:

Wijs collega’s op het belang van onze bond en dat voor een vakbond het ledenaantal belangrijk is (naast de actiebereidheid van de leden). Alleen samen met elkaar kunnen we voor goede arbeidsvoorwaarden zorgen. Anders kijken we straks weer tegen een salarisachterstand aan van een kleine 20 procent. Net als na de periode 2010-2014.

Het lidmaatschap is de eerste zes maanden gratis!

Tevens: Wij hebben posters laten maken die je hieronder kunt downloaden en printen. Hang deze posters op bij jouw op school en verwijs ernaar bij je collega’s. Samen staat we sterk! BO is er voor jou. Samen zijn wij BO.